Pravidelná servisná kontrola

Každé technologické zariadenie počas svojej prevádzky sa opotrebúva a menia sa jeho vlastnosti čo priamo vplýva na hospodárnosť a spoľahlivosť prevádzky. Aby zariadenie bolo vždy prevádzkyschopné a dosahovalo maximálnu účinnosť, vykonávajú sa pravidelné technické prehliadky, počas ktorých sa meraním a fyzickou obhliadkou zisťujú odchýlky od optimálneho chodu a tieto sa korigujú. Výsledkom je optimálne fungujúce spoľahlivé a hospodárne zariadenie, ktoré v maximálnej miere slúži svojmu pôvodnému zámeru.